sample image md

รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหมวดได้ดังนี้

ความรู้ทั่วไปหรือเบ็ดเตล็ด

179 เล่ม

จำนวนการอ่าน 71,787 ครั้ง

ปรัชญาและจิตวิทยา

10 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,967 ครั้ง

ศาสนา

144 เล่ม

จำนวนการอ่าน 8,834 ครั้ง

สังคมศาสตร์

48 เล่ม

จำนวนการอ่าน 15,932 ครั้ง

ภาษา

3 เล่ม

จำนวนการอ่าน 494 ครั้ง

วิทยาศาสตร์

12 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,916 ครั้ง

วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือเทคโนโลยี

82 เล่ม

จำนวนการอ่าน 13,909 ครั้ง

ศิลปะและนันทนาการ

18 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,368 ครั้ง

วรรณกรรมหรือวรรณคดี

4 เล่ม

จำนวนการอ่าน 1,382 ครั้ง

ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และชีวประวัติ

40 เล่ม

จำนวนการอ่าน 6,641 ครั้ง

feedback