sample image md

รายชื่อหนังสือตามปีพิมพ์

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามกลุ่มของปีที่พิมพ์ได้ดังนี้

พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบัน

65 เล่ม

จำนวนการอ่าน 4,946 ครั้ง

พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2560

267 เล่ม

จำนวนการอ่าน 50,022 ครั้ง

พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2550

234 เล่ม

จำนวนการอ่าน 41,653 ครั้ง

พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2540

85 เล่ม

จำนวนการอ่าน 19,844 ครั้ง

ต่ำกว่า พ.ศ.2530

94 เล่ม

จำนวนการอ่าน 25,439 ครั้ง

feedback